Шевчук І.Л.

Шевчук І.ЛШЕВЧУК Інна Леонідівна 

Доцент кафедри історії та документознавства
Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій
Національного авіаційного університету
Кандидат філологічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів (ключові слова): діловодство, документознавство, морфологія та синтаксис сучасної української літературної мови, формально-граматична та функціонально-семантична стратифікація староукраїнської мови.

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 80

Профіль Google Scholar:

https://myaccount.google.com/?hl=ru

Профіль ORCID:

https://orcid.org/0000-0001-7741-3055

Профіль Facebook:

facebook.com/Инна Шевчук

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Публікації за фахом

 1. Імперативні конструкції з неімперативними дієслівними формами у староукраїнській мові. Система і структура східнослов’янських мов : До 70-річчя з дня народження доктора філологічних наук, професора М.М. Пилинського : збірник наукових праць. Київ : Т-во “Знання” України, 2002. С. 123–127.
 2. Становлення аналітичних імперативних форм староукраїнської мови. Вісник Черкаського університету. Серія “Філологічні науки”. Вип. 42. Черкаси, 2002. С. 30–36.
 3. Синтаксичний пласт імперативних конструкцій староукраїнської мови. Наука і сучасність : збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Київ : Логос, 2002. Т.XXXIV. С. 289–299.
 4. Особливості вживання імперативних конструкцій у творах Г.С. Сковороди. Система і структура східнослов’янських мов: Сучасні тенденції розвитку східнослов’янських мов : збірник наукових праць / Редкол. : В.І. Гончаров (відп. ред.) та ін. Київ : Т-во “Знання” України, 2003. С. 103–107.
 5. Про статус імператива в українській мові. Актуальні проблеми української лінгвістики: Теорія і практика : збірник наукових праць. Вип. 10. Київ : Київський університет, 2004. С. 87 – 95.
 6. Стилістична маркованість імперативнмх конструкцій в українській мові XVI – XVIII ст. Мовні і концептуальні картини світу. Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2004. С. 247–250 URL: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1436951.
 7. Формально-граматична і функціонально-семантична стратифікація імперативних конструкцій в українській мові ХVІ – ХVІІІ ст. : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Київ, 2005. 16 с.
 8. Формально-граматична і функціонально-семантична стратифікація імперативних конструкцій в українській мові ХVІ – ХVІІІ ст. : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Спеціальність 10.02.01 – українська мова. Умань, 2005. 206 с.
 9. Структурна і семантична взаємодія імперативних одиниць у складних реченнях староукраїнської мови. Мовні і концептуальні картини світу : Збірник наукових праць. Випуск 18. Книга 2. Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2005. С. 281–285. URL: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1569711.
 10. Імператив у односкладних реченнях староукраїнської мови. Волинь-Житомирщина. Вип. 16. Житомир, 2007. С. 77–84.
 11. Імператив в українському поетичному тексті : діахронний аспект. Мова, культура і соціум у гуманітарній парадигмі : збірник матеріалів Другої міжнародної наукової конференції, м. Кам’янець-Подільський, 25-26 жовтня 2007 року. Кам’янець-Подільський  Аксіома, 2007. С. 154–160.
 12. Динаміка спонукальних перформативів в українській мові. Мовознавчі студії. Київ, 2007. С. 46–50. URL: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1147951.
 13. Вираження заклику, пропозиції та рекомендації в українській мові ХVІ – ХVІІІ ст. Часи козацькі. Київ : ХІК, 2007. С. 118–123.
 14. Дериваційний потенціал галузевих понять-композитів з гео- та його реалізація в українській мові (на матеріалі 11-томного тлумачного словника) Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. праць. Випуск 26. Частина 3. Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. С. 316–320.
 15. Синтаксичні властивості підметів в імперативних конструкціях української мови ХVI–ХVІІІ ст. Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини : збірник наукових праць / відп. ред. Г. І. Мартинова. Умань: ВПЦ «Візаві», 2012. Вип. 3. С. 211–216.
 16. Специфіка вживання імперативних конструкцій у різних стилях української мови ХVІ – ХVІІІ ст. Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини : збірник наукових праць / гол. ред. Л. М. Полюга. Умань : Візаві, 2013. С. 112–117.
 17. Особливості вживання імперативних конструкцій у творах Т.Г. Шевченка. Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини : збірник наукових праць / відп. ред. Г. І. Мартинова. Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. Вип. 5. С. 97–102.
 18. Порівняльні конструкції української мови: до методики розрізнення порівнянь при вивченні в основній школі. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини [ред.. кол.: Безлюдний О.І. (гол. ред. та ін.)]. Умань : ФОП Жовтий О.О., 2017. Випуск 56. С. 72–80. (Збірник наукових праць «Психолого-педагогічні проблеми сільської школи» індексується у таких базах даних: а) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського; б) Google Scholar; в) Index Copernicus).
 19. Структурно-семантична модифікація значень пом’якшеного спонукання у синтаксичних структурах української мови XVI – XVIII ст. Філологічний часопис : збірник наукових праць / гол. ред. О. Ю. Зелінська. Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – Вип. 1 (9). – С. 110–117.
 20. Засоби вираження наказу у діловій документації Гетьманщини. Українська мова в юриспруденції : стан, проблеми, перспективи [Текст] : матеріали ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 30 листоп. 2017 р.) : у 2 ч. / [редкол. : В. В Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. Ч. 1. С. 62–65. URL: https://www.naiau.kiev.ua/files/naukova-diyalnist/naukovi-zaxodi/zbirnuki/2017/ukr_mova_30112017.pdf.

Навчально-методичні праці

 1. Робочий зошит з морфології сучасної української літературної мови. Частина І. Посібник. Умань : ФОП Жовтий, 2012. 152 с.
 2. Робочий зошит з морфології сучасної української літературної мови. Частина ІІ. Посібник. Умань : ФОП Жовтий, 2013. 210 с.
 3. Розгон В.В., Шевчук І.Л. Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Навчально-методичний посібник. Частина І : видання 4-е, доповн. і переробл. Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. 185 с. URL: https://docplayer.net/84219139-Suchasna-ukrayinska-literaturna-mova-morfologiya-navchalno-metodichniy-posibnik-chastina-i-ctudent-grupi-fakultetu-ukrayinskoyi-filologiyi.html.
 4. Розгон В.В., Шевчук І.Л. Сучасна українська літературна мова. Морфологія : навчально-методичний посібник. Частина ІІ. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. 224 с. URL: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/8504.
 5. Іменні частини мови. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ ДО ЗОВНІШНЬОГО ОЦІНЮВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / Уклад. : І. Л. Шевчук (Розділ І, ІІ), Н. І. Зарудняк (Розділ ІІІ). Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. С. 119–155. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/8197/1/teoriya_i_praktuka.pdf.

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: flsc@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве