Халецька Л.П.

Халецька Л.ПХАЛЕЦЬКА Леся Пилипівна

доцент кафедри історії та документознавства
Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій
Національного авіаційного університету
Кандидат історичних наук

Сфера наукових інтересів (ключові слова): електронне урядування, інформаційна аналітика, діяльність інформаційних установ, історія України, історія Європейського Союзу, новітня історія Франції, геополітика, всесвітня історія.

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 45

Профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=9Aw8nvQAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-Профіль ORCID:

orcid.org/0000-0002-8409-2138

Профіль ResearchGate:

www.researchgate.net/profile/Lesia_Khaletska

Профіль на сайті НТБ НАУ:

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11806

Профіль у репозитарії НАУ (повний перелік праць):

http://dspace.nau.edu.ua/simple-search?query=author: Халецька

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії

 1. Соціально-етичні основи збереження цифрової спадщини в Україні: монографія / Тюрменко І. (кер. авт. кол.), Рогожа М., Божук Л., Курченко Т., Халецька Л. К.: Талком, 2017. 172 с. 

Публікації за фахом

 1. Європейське будівництво в політичній філософії Жака Ширака // Дослідження світової політики: зб. наук. праць. Київ: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2005. Вип. 31. С. 97–114.
 2. Перспективи європейської інтеграції України в суспільно-політичній думці Франції (2000 – 2009) // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова: зб. наук. статей. Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. Вип. 92. С. 269–276.
 3. Еволюція поняття «могутність» у політичній думці Франції кінця ХХ – початку ХХІ століття // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова: зб. наук. статей. Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. Вип. 102. С. 262–272.
 4. Цифрове збереження об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО в Україні та Франції (на основі аналізу веб-сайтів Софії Київської та Шартрського кафедрального собору Богоматері) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Електронні інформаційні ресурси: зб. наук. праць. Київ: НАН України, Інститут історії України, 2015. Число 25. С. 161
 5. Маловідомі сторінки життя і діяльності В. Боброва за документами фонду особового походження Державного архіву м. Києва» // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; [редкол.: С. Г. Кулешов (голов. ред.) та ін.]. Київ, 2015. Т. 22–23. С. 185
 6. Цифрове збереження електронних документів на прикладі діяльності Національної бібліотеки Франції // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2015. – № 4. – С. 26–34.
 7. Геополітичний контекст української кризи в працях сучасних французьких дослідників // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. Тернопіль, 2015. Випуск 2. Частина 3. С. 205–211.
 8. Інформатизація музейної справи у Франції на прикладі веб-сайту JOCONDE // Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і перспективи : матеріали І Всеукраїн. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Полтава, 3 грудня 2015 р. / редкол. : І.Г. Передерій, А.А. Соляник та ін. – Полтава : ПолтНТУ, 2016. C. 125–128.
 9. Перспективи розвитку електронного урядування у Франції [ Електронний ресурс] // Інформація, комунікація, суспільство 2017: матеріали VI Міжнародної наукової конференції ІКС-2017. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). С. 271–272.
 10. Реформування інформаційного законодавства в напрямку побудови цифрової держави: досвід Франції // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття: зб. матеріалів Х Міжнародній наук.-практ. конф.,Одесса, 14-15 вересня 2017 року / під заг.ред. В.Г. Спрінсяна. Полтава : Сімон, 2017. С. 369–373.
 11. Досвід Франції зі створення інтегрованих електронних інформаційних ресурсів установ соціальної пам’яті // Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання: збірка наукових праць / відп. ред. Тюрменко І. Тернопіль: «Бескиди», 2017. С.195–198.
 12. Консолідація електронних інформаційних ресурсів установ національної культурно-історичної спадщини: досвід Франції // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2017. № 3. С. 66–73.
 13. Становлення української авіації в добу Української Центральної ради // Авіація в роки Української революції (1917–1921 рр.) / за ред. В.М. Гребеннікова: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю проголошення УНР; Київ, 12 квітня 2017 р., Національний авіаційний університет. Київ: НАУ, 2017. С. 13–19.
 14. Львівський аеропорт – аеропорт європейського типу // Цивільна авіація України ХХІ століття: матеріали науково-практичної конференції в межах І Міжнародного симпозіуму Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація, присвяченого 85-річчю Національного авіаційного університету та 15-річчю Навчально-наукового Гуманітарного інституту. Київ, 2018. С. 55–60.
 15. Tiurmenko, I., Khaletska, L., Klynina, T. Libraries of Ukraine for children as sociocultural centers of community // In 1st International Children’s Libraries Symposium Proceedings 14-17 November 2018, Nevşehir, Turkey. URL: http://www.kygm.gov.tr/Eklenti/63324,1-uluslararasi-cocuk-kutuphaneleri-sempozyumupdf.pdf?0. Р. 315–328.
 16. Участь обласних бібліотек для дітей України у розвитку е-урядування // Інформація, комунікація, суспільство 2019 [Електронний ресурс] : Матеріали 8-ї Міжнародної наукової конференції IКС-2019 (16–18 травня 2019, Чинадієво). Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. URL: http://ics.skid-lp.info/ICS2019Proceedings.pdf, вільний. С.157–158.

Навчально-методичні праці

 1. Історія української авіації в особах: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Гребенніков В. М. та ін.; за ред. В. М. Гребеннікова. Київ: НАУ, 2013. 328 с.
 2. Інформаційний ринок України: практикум для студентів спеціальності 7/8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» денної та заочної форми навчання. Київ: НАУ, 2017. 37 с.
 3. Історія та культура України: Методичні рекомендації до самостійної роботи / Уклад. І.І. Тюрменко та ін. Тернопіль: «Бескиди», 2018. 130 с.
 4. Історія та культура України: методичні рекомендації з підготовки до практичних занять / Уклад. І.І. Тюрменко та ін. Тернопіль: «Бескиди», 2018. 86 с.
 

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: flsc@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве