Хомерікі О.А. (зав. каф.)

KhomerikiХОМЕРІКІ Олена Андріївна
завідувач кафедри соціології та політології
Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій
Національного авіаційного університету
Доктор соціологічних наук, професор

Сфера наукових інтересів (ключові слова): соціологія освіти, соціокультурні проблеми, педагогічна галузь, сфера соціології праці та управління.

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 87

 

 

 

Профіль Scopus:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209347660

Профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=V83T7VEAAAAJ&hl=ru

Профіль ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-3702-0390

Профіль ResearchGate:

www.researchgate.net/profile/Khomeriki_Olena

Профіль Facebook:

https://www.facebook.com/elena.khomeriki.1

Профіль на сайті НТБ НАУ:

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11289

Профіль у репозитарії НАУ (повний перелік праць):

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9104/simple-search?filterquery=%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BA%D1%96%2C+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0&filtername=author&filtertype=equals

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії

 1. Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз. Монографія. Вінниця: ПП ТД «Едельвейс і К», 2013. – 376 с.
 2. Осевые символы идентичности в государственной атрибутике /Романенко Ю.В. – Монография. – [Предисловие – д-р. соц. наук, проф. Яковенко Ю.И.; заключение – д-р. соц. наук, проф. Хомерики Е.А., д-р. соц. наук, проф. Зоська Я.В.]/ К.: Меркьюри-Подолье, 2017. – 295 с.: С. 281 – 295
 3. Understanding Higher  Education/ Khomeriki O.,  Yahodzinskyi S.,  Stryhul M., Romanenko Yu.,  Lyasota L. - Riga: LAP Lambert Academic Publishing, 2019.- 340p.

Публікації за фахом

 1. Европейская система образования в русле глобализации: факторы влияния рыночной экономики // Молодой ученый. – 2013. – № 4 (51). – С. 500–503
 2. Социокультурная специфика становления системы образования в Украине. Studia Humanitatis.– [Електронне наукове видання]. – 2013. – № 2 – Режим доступу: http://st-hum.ru/content/homeriki-ea-sociokulturnaya-specifika-stanovleniya-sistemy-obrazovaniya-v-ukraine
 3. Методологічні підходи до вивчення соціологічних аспектів трансформації вищої освіти. Нова парадигма. – 2012. – Вип. 108. – С. 182-193.
 4. Основні напрями розвитку вищої освіти в умовах інформаційного суспільства. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. Запоріжжя: Класич. приват. ун-т, 2012. – № 55. – С. 150–157.
 5. Інтернаціоналізація і інтеграція, як напрямки глобалізації освіти: процеси синтезу і диференціації. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. праць. – К. : Логос, 2012. – Вип. 16. – С. 76–84.
 6. Економізм у вищій школі і «підприємницький університет» – закономірна необхідність чи соціальна небезпека. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Запоріжжя: Класич. приват. ун-т. – 2012. – № 56. – С. 177–186.
 7. Вища освіта в європейських країнах: генезис і перспективи. Нова парадигма. – 2012. – Вип. 113. – С. 28-36.
 8. Гуманізм і економізм в освіті: продуктивний симбіоз чи деструктивний дисонанс// Нова парадигма. – 2013. – Вип. 115. – С. 175-185.
 9. Соціальний контекст економічного реформування сфери вищої освіти в ЄС// Нова парадигма. – 2013. – Вип. 116. – С. 128-136.
 10. Трансформаційні процеси в українській вищій школі: напрями і проблеми// Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: наук.-практ. зб. – К.: «СТАЛЬ», 2013. – № 1. – С. 12–18.
 11. Інформатизація освіти як напрям глобалізаційних процесів: проблеми і перспективи// Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: наук.-практ. зб. – К.: «СТАЛЬ», 2013. – № 2. – С. 19–24
 12. Модернізація у вищій школі як соціальний процес: концептуалізація поняття в рамках соціологічного теоретизування// Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. Серія: Соціологічна: зб. наук. праць. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – Вип. 7. – С. 73–82.
 13. Основи теоретико-методологічного аналізу інтернаціоналізації вищої освіти в контексті соціологічного дискурсу// Грані. – 2013. – № 11 (103). – С. 87-93.
 14. Освітній простір як концептуалізація поняття у контексті соціологічного теоретизування// Нова парадигма. – 2014. – Вип. 119. – С. 182-190.
 15. Глобалізація освітньої системи, практик та дискурсів крізь призму соціологічних поглядів// Соціальні технології: актуальні проблеми теорії і практики: зб. наук. праць. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2014. – Вип. 63. – С. 135–142.
 16. Якість освіти у фокусі соціологічного моделювання// Соціальні технології: актуальні проблеми теорії і практики: зб. наук. праць. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2014. – Вип. 64. – С. 189–197.
 17. Автономія вишів у сучасних соціально-економічних реаліях: конкурентні війни або трамплін для стрибка?// Грані. – 2015. – №1 (117). – С. 103-108.
 18. Українська вища освіта в умовах глобалізації : крок назад перед стрибком уперед, або шлях по замкненому колу?// Грані. – 2015. – №4 (120). – С. 136-140.
 19. Феномен університету як маркер суспільного розвитку і модератор соціокультурних трансформацій// Грані. – 2015. – №5 (121). – С. 58-63.
 20. Українська вища освіта у фокусі соціології: ґенеза розвитку і динаміка підходів// Грані. – 2015. – №6 (122). – С. 109-114.
 21. Украинское высшее образование в формате Болонского процесса: современные тенденции и проблемы// Грані. – 2015. – №7 (123). – С. 6-10.
 22. Комерціалізація освіти: світовий досвід і український контекст// Грані. – 2015. – №8 (124). – С. 101-105.
 23. Глобалізація в сфері вищої освіти в фокусі мікроаналізу: тенденції і проблеми// Грані. – 2015. – №9 (125). – С. 11-15.
 24. Мотивація до навчання студентської аудиторії в умовах інформаційного суспільства: тенденції і перспективи// Грані. – 2015. – №10 (126). – С. 88-91.
 25. Economism and commercialization as manifestation of the globalization of higher education// Грані. – Дніпро: «Грані», 2018. – Т. 21. – № 4 – С. 72-77.
 26. Concept of the higher education under sociocultural analysis: objectivating methodology for sociological microanalysis // Соціосфера: наук. журнал. – Київ: НАУ, 2018. – № 1. – С. 5 –14.
 27. Technology transfer management culture (education-bas5ed approach) /
 28. Peculiarities of development and dynamics of economism and the commercialization of Ukrainian higher education / Maryna Stryhul, Olena Khomeriki, Serhii Yahodzinskyi, Lyudmyla Lyasota, Inna Semenets-Orlova // Problems and Perspectives in Management,. Scopus - Volume 17. - 2019. - Issue 2. - pp. 289-302. doi:  

Навчально-методичні праці

 1. Соціологія / Пивоварова Н., Олійник О., Хомерікі О. // Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів спеціальності 7./8.03010101 «Соціологія» денної і заочної форм навчання. – К.: НАУ, 2014. – 45 с.
 2. Соціологія / Пивоварова Н., Олійник О., Хомерікі О. // Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів спеціальності 6.030101, 7./8.03010101 «Соціологія» денної і заочної форм навчання. – К.: НАУ, 2014. – 35 с.
 3. Political Science: Guide to Practical Classes// Compilers: M.V. Strihul,     O.A. Khomeriki. – K.: NAU, 2017. – 44 p.
 4. Соціологія / Хомерікі О.А., Лясота Л.І., Михайлич О.В., Пивоварова Н.П., Яковенко А.К.// Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт ОС «Магістр» для студентів спеціальності 054 «Соціологія». – К., НАУ, 2019. – 75 с.
 5. Інформаційні технології в соціології. Лабораторний практикум// М.В. Стригуль, О.А. Хомерікі . –К.: НАУ, 2019. – 48 с.
 6. Соціологія: практикум для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік та оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – К.: НАУ, 2019. – 64 с. (колективна праця)

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: guman@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве