Сітко А.В.

sitСІТКО Алла Василівна
доцент кафедри англійської філології і перекладу
Факультету лінгвістики і соціальних комунікацій
Національного авіаційного університету

Кандидат філологічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів (ключові слова): прагмалінгвістика, комунікативний синтаксис, інтерогативні конструкції, історія перекладу, теорія перекладу, порівняльна граматика англійської та української мов, перекладознавство

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 67 

 

 

 

Профіль Google Scholar:
scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=o2QoZGkAAAAJ

Профіль ORCID:
orcid.org/0000-0003-0071-038X

Профіль ResearchGate:
researchgate.net/profile/Alla_Sitko

Профіль на сайті НТБ НАУ:
lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10581

Профіль у репозитарії НАУ (повний перелік наукових і навчально-методичних праць):
bit.ly/2TzAoxz

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Фахові публікації

 1. Англійське питальне речення в рамках теорії мовленнєвої діяльності // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2005. – Вип. 10. – С. 120–128.
 2. Комунікативні типи англійських речень та їх функції // Філологічні студії : зб. наук. праць. – Луцьк: Волинський Академічний Дім, 2005. – № 1-2 (3132). – С. 128–131.
 3. Особливості відтворення етикетних форм англомовних питальних речень // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. праць. – К. : Логос, 2007. – Вип. 11. – С. 296–302.
 4. Особливості перекладу англомовних інтерогативних конструкцій // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2007. – Вип. 33. – С. 158–163.
 5. Прагматична інтерпретація вторинних функцій англійських інтерогативних конструкцій як проблема перекладу // Наукові записки Кіровоградсього державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – 2008. – Вип. 75 (5). – С. 321–325
 6. Роль контексту під час перекладу інтерогативних висловлювань // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2009. – Вип. 26 (3). – С. 143–148.
 7. Переклад інтерогативів у функції перепиту та докору // Нова філологія. – 2011. – Вип. 47. – С. 134-138.
 8. Проблеми відтворення окремих прагматичних функцій англійських інтерогативів // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: зб. наук. праць. – Луганськ : Видавництво державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2012. – № 13 (248). – С. 88–93.
 9. Категорія питальності в логіко-філософському аспекті // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць. – К. : Університет «Україна», 2012. – Вип. 24. – С. 134–139.
 10. Прагматичні проблеми перекладу англомовних вигуків // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць. –К. : Університет «Україна», 2012. – Вип. 25. – С. 160–165.
 11. Проблема відтворення граматичної семантики інтерогативів засобами цільової мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. праць / відп. ред. Н.М. Корбозерова. – К. : Логос, 2012. – Вип. 22. – С. 267–274 .
 12. Використання результатів контрастивних досліджень у перекладознавстві // Наукові записки. – Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. 116. – С. 199–203.
 13. Структурні особливості англійських та українських інтерогативів // Нова філологія. – 2013. – Вип. 58. – С. 187–189.
 14. Актуальное членение вопросительных предложений при переводе на украинский язык / А.В. Ситко, В.А Денисюк // Теория и практика науки третьего тысячелетия: сб. статей Международной научно-практической конференции 7 марта 2014 г. / отв. ред. Сукиасян. – Уфа : РИЦ БашГУ, 2014. – С. 57-59.
 15. Адекватність і еквівалентність у перекладі мовних особливостей / А.В. Сітко, І.В. Струк // Sciences of Europe. – Praha, 2016. – Vol 1, No 10 (10). – С. 122-126.
 16. Комунікативне навантаження риторичних запитань (на матеріалі англомовної художньої прози) / А.В. Сітко , І.В. Струк // Одеський лінгвістичний вісник, 2017. – № 9, том 1. – С. 231-235.
 17. Перекладацька неточність у перекладі фахового контенту веб-сайтів / А. Сітко, І. Струк // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць. – К. : Університет «Україна», 2018. – Вип. 37. – С.67–74.
 18. The principles of English and Ukrainian interrogative sentences classification / A.V. Sitko, I.V. Struk // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: «Філологічні науки» (мовознавство): Збірник наукових праць. – Дрогобич, 2018. – № 10. – С. 139-141.
 19. Функціонально-прагматична адекватність машинного перекладу публіцистичних текстів / А.Г. Гудманян, А.В. Сітко, І.В. Струк // Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис»: Збірник наукових праць. – № 5. Львів, 2019. – С. 48-54. (DOI https://doi.org/10.32447/2663-340X-2019-5-8).
 20. Феномен мовної аномалії / А. Гудманян, А. Сітко, І. Струк // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Збірник наукових праць. – № 40 . Київ, 2019. – С. 15-22 (DOI: 10.18372/2520-6818.40.14254).
 21. Особливості відтворення англомовних фразеологічних одиниць з колірним компонентом / І.І. Печериця, А.В. Сітко // The results of scientific mind's development: 2019: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (2
 22. Способи перекладу зачинів і кінцівок українських народних казок / Ю.Р. Рудченко, А.В. Сітко // Problems and prospects of implementation of innovative research results: collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference – Vol. 3. (December 13, 2019). – Valletta, Republic of Malta: European Scientific Platform NGO, 2019. – С. 107-112 (DOI 10.36074/13.12.2019.v3.11).

Навчально-методичні

 1. Практична граматика англійської мови з вправами: [Навч. посібник] / А.В. Сітко, О.В. Тіщенко, Н.Ю. Осташко [За ред. А.Г. Гудманяна]. – К.: Книжкове видавництво НАУ, 2006. – 300 с.
 2. Вивчаємо та перекладаємо англійські синоніми: Навч. посібник / А.В. Сітко, Ю.М. Плетенецька, О.М. Линтвар ; за заг. ред. А.Г. Гудманяна. – Вид. 2-ге, доповнене та виправлене. – К. : Освіта України, 2012. – 460 с.
 3. Вступ до галузевого перекладу : практикум для студентів спеціальності «Переклад» / А.Г. Гудманян, А.В. Сітко, Г.Г.  Єнчева. – К.: Аграр Медиа Групп, 2014. – 258 с.
 4. Вступ до перекладознавства: Навчальний посібник для студентів ІІ курсу, напряму підготовки 6.020303. «Філологія», спеціальності «Переклад» / А.Г. Гудманян, А.В. Сітко, Г.Г. Єнчева. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 304 с.
 5. Практична граматика англійської мови для студентів спеціальності «Переклад». Книга 1 : Навч. посібник / А.В. Сітко, А.В. Головня, Т.Г. Семигінівська, О.В. Тіщенко; за заг. ред. А.Г. Гудманяна. Вид. 2-ге, доповнене та виправлене. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 528 с.
 6. Практична граматика англійської мови для студентів спеціальності «Переклад». Книга 2 : Навч. посібник / А.В. Сітко, А.В. Головня, Т.Г. Семигінівська, О.В. Тіщенко; за заг. ред. А.Г. Гудманяна. Вид. 2-ге, доповнене та виправлене. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 368 с.
 7. Practical Translation of Specialist Literature / Практика перекладу галузевої літератури: навч. посібник / А.Г. Гудманян, І.А. Гонта, А.В. Головня, О.М. Журавльова, А.В. Сітко, С.Г. Шурма. К.: НАУ, 2019. 280 с.

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: flsc@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве