Головня А.В.

golovnzГОЛОВНЯ Алла Василівна
доцент кафедри англійської філології і перекладу
Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій
Національного авіаційного університету

Кандидат філологічних наук, доцент, експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальністю 35.

Сфера наукових інтересів (ключові слова): філологія; когнітологія; когнітивна лінгвістика; лінгвокультурологія; переклад.

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 63

 

Профіль Web of Science (ResearcherID):
publons.com/researcher/1761049/alla-v-golovnia/

Профіль Google Scholar:
scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=k-teCJ4AAAAJ

Профіль ORCID:
orcid.org/0000-0002-0478-264X

Профіль ResearchGate:
researchgate.net/profile/Alla_Golovnia2

Профіль Facebook:
facebook.com/alla.golovnia

Профіль на сайті НТБ НАУ:
lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10942

Профіль у репозитарії НАУ (повний перелік наукових і навчально-методичних праць):
bit.ly/385nGKK

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії

 1. Лингвокультурное пространство художественной прозы (на материале произведеий Редьярда Киплинга) // Язык и пространство: проблемы онтологии и эпистемиологии. Монографія. / А.Э. Левицкий, С.И. Потапенко, Л.И. Белехова и др. ; под ред. А.Э. Левицкого, С.И. Потапенко. – Нежин: Издательство НГУ имени Николая Гоголя, 2011. – 483 с.
 2. Концепты индийской и английской культур в художественной прозе Редьярда Киплинга // Лингвоконцептология: перспективные направления : монография / авт. кол. А.Э. Левицкий, С.И. Потапенко, О.П. Воробьева и др. – Луганск: Изд-во ГУ "ЛНУ имени Тараса Шевченко", 2013. – С. 473-489.

Фахові публікації

 1. Міфологічний компонент ККС та МКС // Вісник Житомирського державного університету ім.І.Франка. – 2005. – №. 23. – С.137-138.
 2. Особливості лінгвокультурного простору художньої прози Редьярда Кіплінга// Культура народов Причерноморья. – 2006. – № 82. – С. 85-87.
 3. Особливості синтаксичної організації художньої прози Редьярда Кіплінга // Культура народов Причерноморья. – 2007.– №110. – С. 128-130.
 4. Лінгвокультурні особливості картини світу «Книги джунглів» Р.Кіплінга // Культура народов Причерноморья. – 2008. – №142. – C. 174-176.
 5. Стилістичні особливості перекладу міжнародних документів (на матеріалі законодавчої бази щодо захисту прав людини та протидії торгівлі людьми) // Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції: ІІІ між нар. наук.-практ. конф., 2–3 квітня 2010 р.: тези доп. – К., 2010. – С. 167-172.
 6. Translation of Phraseological Units in Scientific Texts // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: IV міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 квітня 2011 р.: тези доп. – К., 2011. – С. 127-130.
 7. Лінгвокраїнознавство як базова дисципліна у підготовці професійного перекладача (на матеріалі художньої прози Редьярда Кіплінга) // АВІА-2011: Х міжнар. наук.-техн. конф., 19-21 квітня 2011 р.: тези доп. – К., 2011. – Т. 4. – С. 37.8-11.
 8. Способи передачі культурного компонента порівняння при перекладі художньої прози Редьярда Кіплінга // Нова філологія. – 2011. – № 45. – С. 180-183
 9. Порівняння як засіб передачі культурного компонента при перекладі прозових творів Редьярда Кіплінга // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки: зб. наук. праць. – Луганськ: ЛНУ, 2011. – № 9 (220), Ч. ІІ. – С. 156-163.
 10. Зоонім як складова порівняння на позначення рис характеру людини (про вибір засобів україномовного перекладу порівнянь з компонентом-зоонімом у прозі Редьярда Кіплінга) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – №6. – С. 67-76.
 11. Метафора як лінгвокультурологічна реалія // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: матеріали доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції 6-7 квітня 2012 р. / за заг. ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка. – К.: Аграр Медіа Груп, 2012. – С. 39-42 .
 12. Переклад ненормативної лексики в літературі (на матеріалі роману Стівена Кінга «Історія Лізі») // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: мат. доп. VІ Міжнар. наук.-пр. конф. 5-6 квітня 2013 р. /за заг.ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка. – К.: Аграр Медіа Груп, 2013. – С. 48-53.
 13. Опозиція СВІЙ / ЧУЖИЙ в англомовних та україномовних перекладах статей про Україну // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. – 2014. – С. 46-53.
 14. Лінгвостилістичні засоби створення психологічного портрету та особливості його відтворення при перекладі (на матеріалі роману Стіга Ларссона «Дівчина, що гралася з вогнем») // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: зб. наук. праць / за заг. ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка. – К.: Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 213 – 217.
 15. Лексичні засоби створення літературного портрета та їх відтворення при перекладі в романі Ренсома Ріґґза «Дім дивних дітей» // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: збірник наукових праць / за заг. ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка. – К.: Аграр Медіа Груп, 2018. – С. 216 – 220.
 16. Means of Expressiveness in Film Titles and their Translation Features // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: Зб. наук. пр. [у 2-х т.]. –Видавничий дім «Гельветика». – 2017. – №2, Том 2. – С. 154–156.
 17. Peculiarities of Fanciful Images Creation in the Novel by Ransom Riggs “Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: філологія. : Зб. н. праць. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика». – 2018. – № 33. – Том 1. – С. 161–163.
 18. Linguostylistic Means of Emotional Influence on the Audience and Their Rendering at Translation (Based on the English-Language Political Speeches of Petro Poroshenko) // Південний архів (філологічні науки). : Зб. н. праць. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика». – 2018. – № LXXIV. – С. 193–196.
 19. Conceptual analysis of the psychological portrait of Billy Milligan’s multiple personality evolution // Odessa Linguistic Journal. – 2018. – №11. – С. 21–28.
 20. Время в художественной прозе Р. Киплинга: влияние индийской культуры // Лингвистика, лингводидактика, лингвокультурология: актуальные вопросы и перспективы развития : материалы III Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 14–15 марта 2019 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: О.Г. Прохоренко (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 481-485.
 21. Лінгвостилістичні особливості жанру психологічний трилер (на матеріалі роману Поли Гукінз «Глибоко під водою») // «Молодий вчений», No 2 (66), 2019, pp. 425-428.
 22. Graphon as a Linguistic Means of Representing a Character‟s Psychological State // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: збірник наукових праць / за заг. ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка. – К.: Аграр Медіа Груп, 2019. – C. 178 - 184.

Навчально-методичні

 1. Словник термінів міжкультурної комунікації (українська, російська, англійська та німецька мови). – К.: Логос, 2011. – 263 с.
 2. Робота з відео на заняттях з практичного курсу англійської мови. Навчальний посібник. – К.: НАУ, 2011. – 160 с.
 3. Єдність у різноманітності: Хрестоматія з лінгвокраїнознавствa Сполучених Штатів Америки. Навчаьний посібник. – К.: Ленвіт, 2011. – 342 с.
 4. Практична граматика англійської мови для студентів спеціальності «Переклад» у 2-х томах. / А.В. Сітко, А.В. Головня, С.Г. Шурма, О.В. Тіщенко; за заг. ред. А.Г. Гудманяна. – Вінниця: Нова Книга, 2013. – 528 c., 368 с.
 5. Ділові переговори англійською мовою / Алла Головня, Світлана Шурма. – К. : Арій, 2017. – 64 с.
 6. English speaking countries. Англомовні країни світу. Країнознавство / Світлана Шурма, Алла Головня. К.: Арій, 2018. – 256 с. – іл.
 7. Практична граматика англійської мови для студентів спеціальності «Переклад» у 2-х томах. / А.В. Сітко, А.В. Головня, Т.Г. Семигінівська, О.В. Тіщенко; за заг. ред. А.Г. Гудманяна. – Вінниця: Нова Книга, 2018. – 528 c., 368 с.
 8. Країнознавство. USA / Алла Головня, Світлана Шурма. – К. : Арій, 2019. – 64 с.
 9. Країнознавство. GREAT BRITAIN / Алла Головня, Світлана Шурма. – К. : Арій, 2019. – 64 с.
 10. Практика перекладу галузевої літератури: навч. посібник / А.Г. Гудманян, І.А. Гонта, А.В. Головня та ін. - К.: НАУ, 2019. - 280 с.
 11. Словотвір англійської мови / Алла Головня. Київ.: – Арій. – 2019. – 48 с.

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: flsc@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве