Галій Л.Г.

54654667567ГАЛІЙ Людмила Георгіївна
Доцент кафедри англійської філології і перекладу
Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій
Національного авіаційного університету

Кандидат філологічних наук

Сфера наукових інтересів (ключові слова): переклад, порівняльне мовознавство, типологія мов, прономінативні конструкції, сполучувальний потенціал, моделі мов, контрастивна лінгвістика, прикладна лінгвістика.

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 17

 

 

 

Профіль Google Scholar:
scholar.google.com/citations?user=TJZEJYYAAAAJ&hl=ru

Профіль ORCID:
orcid.org/0000-0003-0468-5978

Профіль ResearchGate:
researchgate.net/profile/Liudmyla_Halii

Профіль на сайті НТБ НАУ:
lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11771

Профіль у репозитарії НАУ (повний перелік наукових і навчально-методичних праць):
bit.ly/389Zuac

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії

 1. Перевод многокомпонентных местоименных конструкций с подлежащим предложением с английского на русский и украинский языки // Przestrzenie Przekladu 3. Red. J. Lubocha-Kruglik, O. Małysa, G. Wilk. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, 2019. – P. 157-169. (колективна монографія)

Фахові публікації

 1. Лінгвопрагматичні характеристики нетипових питальних речень англійської мови // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Серія 9: Сучасні тенденції розвитку мов. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 185-189.
 2. Етапи становлення займенника як частини мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : зб. наук. праць / [відп. ред. Фабіан М.П.]. – Ужгород : “TIMPANI”, 2010. – No 8. – С. 75–83.
 3. Етапи становлення граматичних категорій займенника в англійській мові // Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. VI. – Ч. 1. – С. 142–155.
 4. Еволюційні тенденції у розвитку займенника як особливого класу слів // Україна і світ : діалог мов і культур : матеріали науково-практичної конференції, 30 березня – 1 квітня 2011 року. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2011. – С. 29–31.
 5. Дефініції валентності та сполучуваності у сучасному мовознавстві // Науковий вісник Волинського національного університету імені лесі Українки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Луцьк, 2011. – Вип. 6. – Ч. 1. – С. 147–152.
 6. Словосочетания с прономинативным компонентом в современном английском языке // Научная дискуссия : вопросы филологии, искусствоведения и культурологии : сб. ст. по материалам ХХ международной заочной научно-практической конференции. – М. : Изд «Международный центр науки и образования», 2014. – No 1 (20). – С. 80–87.
 7. Развитие структур с возвратным местоимением в английском языке в XVIII–XXI ст. // Научная дискуссия : вопросы филологии, искусствоведения и культурологии : сб. ст. по материалам ХХIII международной заочной научно-практической конференции. – М. : Изд «Международный центр науки и образования», 2014. – No 4 (23). – С. 115–119.
 8. Конструкції з присвійними займенниками в сучасній англійській та українській мовах // Мова і культура : науковий журнал [гол. ред. Д.С. Бураго]. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. 1 (169). – С. 241–247.
 9. Еволюція сполучувальних властивостей займенника у багатокомпонентних конструкціях у 19–21 ст. // Матеріали першої міжнародної конференції «Дослідження і викладання іноземних мов у глобалізованому економічному просторі». – К. : ВПЦ «Київський університет», 2014. – С. 36–39.
 10. Семантико-генетична характеристика присвійних займенників в сучасній англійській та українській мовах // Science And Education A New Dimension. – Philology II(6). – Budapest, 2014. – Issue 29. – P. 32-35.
 11. Переклад багатокомпонентних займенникових конструкцій (на матеріалі роману “A Study in Scarlet” Артура Конан Дойля) // Фаховий та художній переклад: Теорія, Методологія, Практика: зб. наук. пр. [за заг. ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка]. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2016. – С. 88-91.
 12. Инварианты местоименных конструкций с глаголом в современном английском языке // Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: сб. ст. по материалам XLVIII междунар. науч.-практ. конф. – No5 (44). – М. : Интернаука, 2016. – С. 155-159.
 13. Відтворення лексичних одиниць української мови, що належать пострадянському періоду, в англомовному дискурсі / Галій Л., Мартинюк В.// Фаховий та художній переклад: Теорія, Методологія, Практика: зб. наук. пр. [за заг. ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка]. – Київ : Agrar Media Group, 2017. – С. 95-99.
 14. Типові помилки систем машинного перекладу / Галій Л., Шачковська Т. // Фаховий та художній переклад: Теорія, Методологія, Практика: зб. наук. пр. [за заг. ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка]. – Київ : Agrar Media Group, 2017. – С. 99-103.
 15. The evolution of pronominal constructions with 4 and more components in English // Science And Education A New Dimension. – Philology V (35). – Budapest, 2017. – Issue 125. – P. 29-32.
 16. Typological structure as a Model to Study Languages in Contrast // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Випуск 18. – Київ, 2018. – С. 46-60.

Навчально-методичні

 1. Практичний курс перекладу: Навчально-методичний комплекс дисципліни / Корольова А.В., Галій Л.Г. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2010. – 107 с.
 2. Англійська мова: Підручник за модульно-рейтинговою технологією навчання (для рівня В2). – Ч. 6 – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 200 с. (Розділ The Adverb – С. 148-158).
 3. Практика перекладу галузевої літератури: Практикум для студентів спеціальності 035 «Філологія». – К. : НАУ, 2019. – 56 с.
 4. Практична граматика англійської мови: Навчальний посібник / Галій Л.Г., Дольник І.М. – К. : НАУ, 2019. – 96 с.

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: flsc@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве