Ягодзінський С.М.

 Ягодзінський. Фото 2ЯГОДЗІНСЬКИЙ Сергій Миколайович – декан
факультету лінгвістики та соціальних комунікацій
Національного авіаційного університету

Доктор філософських наук, професор,
експерт Національного агентства із забезпечення якості
вищої освіти за спеціальностями 014, 033, 231.

Сфера наукових інтересів (ключові слова): соціальні теорії; аналітична філософія; формальна та символічна логіка; інформаційні мережі; методологія та історія науки; науковий дискурс; мережева соціальна взаємодія; соціальні комунікації; соціальний захист; соціальне забезпечення.

 

  

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 180

Профіль Scopus:
scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194442748

Профіль Web of Science (ResearcherID):
publons.com/researcher/2291476/sergii-yahodzinskyi/ 

Профіль Google Scholar:
scholar.google.com.ua/citations?user=fj2v9xMAAAAJ&hl=ru

Профіль ORCID:
orcid.org/0000-0001-8755-2235

Профіль ResearchGate:
researchgate.net/profile/Serhii_Yahodzinskyi

Профіль Facebook:
facebook.com/serge.yahodzinskyi

Профіль на сайті НТБ НАУ:
lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10753

Профіль у репозитарії НАУ (повний перелік наукових і навчально-методичних праць):
is.gd/TS56nE

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії

 1. Глобальні інформаційні мережі у соціокультурній перспективі. – К.: Аграр Медіа Груп, 2015. – 276 с.
 2. Соціокультурний зміст новітніх мегатехнологій [монографія] / В.І. Онопрієнко, Л.В. Рижко, С.М. Ягодзінський [та ін.]; Нац. акад. наук України, ДУ Ін-т наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва; за ред. В.І. Онопрієнка. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2016. – 352 с.
 3. Understanding Higher Education / Khomeriki O., Yahodzinskyi S., Stryhul M., Romanenko Yu., Liasota L. – Riga: LAP Lambert Academic Publishing, 2019. – 342 p.
 4. Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот та професій в умовах мережевого суспільства: Монографія колективна / За ред. Л.В. Помиткіної, О.П. Хохліної. – К.: ТОВ «Альфа-ПІК», 2019. – 270 с.
 5. Інституціональна модель інноваційної економіки: колективна монографія / За ред. В.І. Ляшенка, О.В. Прокопенка, В.А. Омельяненка. НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2019. – 327 с.

Публікації за фахом

 1. Традиції та інновації в науковому дискурсі // Totallogy-XXI (десятий випуск). Постнекласичні дослідження. Київ: ЦГО НАН України, 2003. – С. 150-163.
 2. Наукова творчість як діяльність // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2005. – С. 158-163.
 3. Філософія і науковий дискурс: від протистояння до взаємодії // Практична філософія. – 2007. – № 3. – С. 3-10.
 4. Постановка проблеми дискурсивності в новоєвропейській науці // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. № 2 (8). – К.: НАУ, 2008. – С. 79-83.
 5. Дискурсивне знання і дискурсивне мислення у філософських системах І. Канта та Г. Гегеля // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. № 1 (9). – К.: Вид-во Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2009. – С. 100-105.
 6. Зв’язність наукового тексту як основа постнекласичної раціональності // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: «ІНТАС», 2010. – Вип. 46. – С. 14-24.
 7. Наукова раціональність і раціоналізм в освіті // Практична філософія. – 2010. – № 2. – С. 62-69.
 8. Інноваційна складова пізнавальних стратегій в мережевому суспільстві // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – № 2 (12). – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – С. 78-81.
 9. Проблема дискурсивности в классической философии // Проблема дискурсивности в классической философии // CREDO NEW. – 2011. – № 1. – С. 125-136.
 10. Интеллектуальная /без/ответственность постмодерна // Практична філософія. – 2011. – № 4 (42). – С. 3-9.
 11. «Language-game» in social networks’ space // Гуманітарні студії. Зб. наук. праць. Вип. 14. – К.: Київський університет. – 2012. – С. 3-5.
 12. Соціокультурні інновації у просторово-часовому вимірі інформаційного суспільства // Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – № 2 (18). – К.: НАУ, 2013. – С. 80-83.
 13. Соціальна інженерія і соціальна самоорганізація як способи трансляції соціокультурного потенціалу глобальних інформаційних мереж // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – № 2 (20). – К.: НАУ, 2014. – С. 68-71.
 14. Контроверза соціального та індивідуального у просторі глобалізованого соціуму // Практична філософія. – 2014. – № 4 (54). – С. 52-56.
 15. Стабільність системи інформаційних мереж як соціально-філософська проблема // Гуманітарні студії: Зб. наук. пр. – Вип. 25. – К.: ВЦГ «Київський університет», 2015. – С. 221-227.
 16. Information environment as the intercultural communication space // International science conference SPbWORCE – 2016 «SMART City» (November 15-17, 2016, Peter of Great Saint-Petersburg Polytechnic University, Institute of Civil Engineering, Russia). –Volume 106. – 2017. – Article Number: 01006. – https://doi.org/10.1051/ matecconf/201710601006
 17. Anthropomorphic Networks as Representatives of Global Consciousness // Philosophy and Cosmology. – Vol. 20. – 2018. – P. 146-153. https://doi.org/10.29202/phil-cosm/20/14.
 18. The mathematization of science: methodological aspect // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – Вип. 1 (25). – К.: НАУ, 2017. – С. 37-41.
 19. Віртуальність і ризомність: буття на перехресті // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – Вип. 2 (28). – К.: НАУ, 2018. – С. 37-40.
 20. Peculiarities of development and dynamics of economism and the commercialization of Ukrainian higher education // Problems and Perspectives in Management, 17(2), 289-302. doi:10.21511/ppm.17(2).2019.22
 21. Соціальні трансформації в умовах формування інформаційного простору: можливості, реалії та ризики // Філософські обрії: Наук.-теорет. журн. / Ін-т філософії імені Г.С. Сковороди HAH України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Вип. 42. – К.: Полтава, 2019. – С. 25-28.
 22. V. Vernadsky: from the geochemistry of technogenesis to the scientific thought of the global society // International science conference «Innovative Technologies in Environmental Science and Education» (ITESE-2019, September 9-14, 2019). Vol. 135, 2019. – Article Number: 03079. – https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913503079
 23. Social transformations of speech culture in Information Age // International science conference «Innovative Technologies in Environmental Science and Education» (ITESE-2019, September 9-14, 2019). Vol. 135, 2019. – Article Number: 03081. – https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913503081

Навчально-методичні праці

 1. Логіка: Навч.-метод. посібник. – К.: НАУ, 2004. – 100 с.
 2. Логіка: Навч. посіб. – К.: НАУ, 2005. – 192 с.
 3. Філософія: Хрестоматія: Навч. посіб. – К.: Вид-во НАУ, 2009. – 244 с.
 4. Логіка: навч. посіб. – К.: НАУ, 2011. – 404 с.
 5. Філософія: методичні рекомендації до виконання контрольних робіт. – К.: НАУ, 2012. – 116 с.
 6. Філософія: підруч. – К.: НАУ, 2012. – 348 с.
 7. Философия: учеб. пособие = Philosophy: Manual. – К.: НАУ, 2014. – 120 с.
 8. Логіка: методичні рекомендації до самостійної роботи. – К.: НАУ, 2014. – 24 с.
 9. Філософія: підручник. – К. : НАУ, 2014. – 720 c.
 10. Философия: практикум = Philosophy : Practical Guide. – К. : НАУ, 2014. – 97 с.
 11. Логіка: методичні рекомендації. – К.: НАУ, 2017. – 28 с.
 12. Логіка: практикум. – К.: НАУ, 2018. – 84 с.
 13. Філософія наук і інновацій: практикум. – К.: НАУ, 2019. – 60 с.

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: flsc@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве