Науково-методично-редакційна рада (2020-2021 н.р.)

Витяг з Положення про Факультет
лінгвістики та соціальних комунікацій

6.5. Науково-методично-редакційна рада Факультету (далі – Методична рада) створюється розпорядженням проректора з навчальної роботи за поданням декана Факультету або розпорядженням декана Факультету на початку навчального року терміном на поточний навчальний рік.

6.5.1. Головною метою створення Методичної ради є організація та координація всіх видів навчально-методичної та редакційно-видавничої діяльності за галузями знань та спеціальностями підготовки фахівців певних освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів), яка здійснюється структурними підрозділами Факультету.

6.5.2. До складу Методичної ради входять: заступник декана з науково-методичної та міжнародної діяльності – голова Методичної ради, секретар та члени ради.

6.5.3. Членами Методичної ради призначаються досвідчені науково-педагогічні працівники Факультету, які мають значний досвід навчально-методичної роботи. До роботи в Методичній раді, за необхідності, для виконання конкретних доручень можуть тимчасово залучатися інші працівники Факультету. Кількісний та якісний склад Методичної ради встановлюється залежно від обсягу, виду та рівня передбачуваних заходів.

6.5.4. Методична рада здійснює свою діяльність відповідно до обговореного на її першому засіданні та затвердженого головою Методичної ради плану роботи на навчальний рік.

6.5.5. Засідання методичної ради є відкритими й відбуваються не рідше одного разу на місяць згідно з планом роботи.

6.5.6. Засідання Методичної ради протоколюється. Протоколи підписуються її головою та секретарем. Рішення Методичної ради набувають чинності після підписання протоколу.

6.5.7. Методична рада може приймати повноважні рішення, якщо в її засіданні бере участь не менш як 2/3 від загальної чисельності членів ради. Рішення приймаються простою більшістю голосів (крім окремо обумовлених випадків) присутніх членів ради.

6.5.8. Методична рада здійснює свою діяльність за такими напрямками:

 • опрацювання думки для засідання вченої ради Факультету про доцільність та спроможність підготовки фахівців за певною галуззю знань, спеціальністю, спеціалізацією;
 • планування та координація розробки відповідних складових освітньо-професійних програм підготовки фахівців;
 • планування та координація розробки навчальних та робочих навчальних планів підготовки фахівців;
 • планування та координація розробки навчальних та робочих навчальних програм дисциплін;
 • розробка рекомендацій та координація заходів з розподілу та використання аудиторного фонду;
 • розробка рекомендацій та координація заходів з планування аудиторної, самостійної й індивідуальної роботи студентів на етапі складання навчальних та робочих навчальних планів;
 • розробка рекомендацій щодо створення на кафедрах умов для самостійної та індивідуальної роботи студентів;
 • розгляд перспективного і річного плану написання рукописів та його узгодження з навчально-методичним відділом університету;
 • контроль за підготовкою рукописів до передачі до видавництва Університету;
 • розробка рекомендацій щодо написання, видання та придбання підручників, навчальних посібників, методичних вказівок, інших методичних матеріалів;
 • вибірковий контроль за якістю поданих до видавництва Університету рукописів;
 • розробка рекомендацій щодо впровадження в освітній процес новітніх навчально-методичних методів та матеріалів;
 • розробка рекомендацій щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Факультету;
 • опрацювання пропозицій щодо подання виданої літератури на конкурси, виставки тощо;
 • підготовка пропозицій до вченої ради Факультету щодо питань навчально-методичної роботи;
 • аналіз результатів деканського (ректорського) контролю та розробка рекомендацій щодо підвищення якості підготовки фахівців;
 • розгляд інших питань з основної діяльності Факультету.

У своїй діяльності Науково-методична редакційна рада Факультету керується Положенням про Методично-редакційну раду Національного авіаційного університету.

Page 00002

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: flsc@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве