Наукове співробітництво

Викладачі кафедри соціології та політології співпрацюють з різними навчальними закладами та науковими установами України. Серед них: Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут стратегічних досліджень, Інститут соціології НАН України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Кафедра соціології та політології співробітничає з закладами соціологічних і маркетингових досліджень: «Соціальний моніторинг», КМІС, Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва, Центр Разумкова, Інститут соціальних досліджень Горшеніна.

 

Міжнародні зв’язки

Кафедра соціології та політології знана за кордоном завдяки співпраці викладачів з різними науково-дослідними, освітянськими установами та організаціями. Серед них: наукове співробітництво з Академією управління та адміністрації в Ополе (WSZiA) за напрямками: соціальна комунікація, європейська інтеграція, політичний маркетинг, управління організаціями; наукове співробітництво з Вроцлавським університетом за напрямками: соціологія диспозиційних (ситуативних) груп, соціальна комунікація і дослідження ринку; наукове співробітництво з Карловим університетом за напрямками: соціальна політика, політичні науки.

Кафедра бере участь у роботі міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, друкує свої наукові здобутки у зарубіжних наукових виданнях.

Також кафедра соціології та політології налагодила співпрацю з зарубіжними дослідниками в сфері науково-видавничої діяльності. Зокрема, в склад редколегії наукового журналу «Соціосфера: соціологія, психологія, політологія» включені три науковці з інших країн: Разик Ришард – професор, доктор соціологічних наук, Університет імені Марії Кюрі-Складовської (Люблін, Польща), Тітаренко Лариса Григорівна – доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології Білоруського державного університету (Мінськ,Білорусія), Веселовський Сергій – доктор соціологічних наук, віце-президент компанії «LegerMarketing».

Основні наукові напрямки кафедри соціології та політології визначені з урахуванням можливостей реалізації наукового потенціалу викладачів кафедри, їх наукових інтересів і пошуків.

Викладачами кафедри охоплені загальнотеоретичні, педагогіко-дидактичні, методико-методологічні та прикладні, дослідницькі аспекти соціологічної науки.

Кафедра приділяє значну увагу поширенню наукових знань. Професорсько-викладацький склад кафедри бере регулярну участь в тематичних, науково-дослідних, науково-практичних вітчизняних та міжнародних конференціях, круглих столах, семінарах, симпозіумах.

Зокрема, у планах наукової діяльності викладацького складу кафедри на 2016-2017 навчальний рік:

 • Соціологічні читання «Персоналії в соціології» (11 листопада 2016 року);
 • Круглий стіл «Політичні процеси сучасної України крізь призму соціології» (25 листопада 2016 року, м. Київ);
 • Круглий стіл «Молодь як ресурс модернізаційної стратегії держави» (16 березня 2017 року, м. Київ);
 • ІV всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного українського суспільства в фокусі соціології» (27 квітня 2017 року, м. Київ) тощо.

Кафедра працює над підготовкою до випуску наукового журналу «Соціосфера: соціологія, психологія, політологія».

Над здобуттям наукового ступеня кандидата соціологічних наук працює два викладача кафедри.

З метою вдосконалення методології і методики викладання навчальних курсів на кафедрі постійно діє науково-методичний семінар; заплановано такі теми на ІІ семестр поточного навчального року:

1. Програмні заходи з профорієнтації випускників ЗОШ.
2. Організаційно-методичні засади підготовки дипломних робіт магістрів та бакалаврів (вимоги, тематика та оформлення).
3. Поняття та його структури: методологічний аналіз.
4. Наукова діяльність кафедри: основні завдання та заходи.
5. Організація студентської науки в НАУ для студентів-соціологів.
6. Якість наукових публікацій: проблеми, шляхи вирішення.
7. Нові форми, прийоми та технології  викладацької  діяльності у ВНЗ.

На базі кафедри соціології та політології працює навчально-практична лабораторія «АІСТ» (авіаційно-інноваційні соціологічні теми), де проходять практику студенти-соціологи, набуваючи практичних професійних умінь та навичок. Визначальний фокус її роботи – розробка нової кафедральної науково-дослідної теми «Соціологія транспорту: інституційні, теоретичні та організаційні засади становлення та розвитку нового напрямку розвитку соціологічної науки», вивчення соціального портрету студентства НАУ.

На 2016/2017 навчальний рік згідно затвердженої кафедральної науково-дослідної теми викладачі кафедри працюють над дослідженням інституційних аспектів становлення та розвитку соціології транспорту (публікація статей, виступи на конференціях, підготовка текстів лекцій):

 • Генезис соціології транспорту та етапи розвитку.
 • Соціологічні виміри транспорту:
 • транспорт як соціальний інститут;
 • транспорт як багатовимірна соціальна система;
 • транспорт як вид специфічної соціальної діяльності;
 • надання транспортних послуг як складний соціальний процес;
 • споживачі транспортних послуг як об'єкт соціологічного дослідження.
 • Соціально-психологічний портрет користувачів соціальних мереж.
 • Релігійна та етнічна толерантність сучасного студентства.

Кафедра підтримує «молоду» науку. Викладачі кафедри активно залучають студентів до науково-дослідної роботи, результатами якої є підготовка наукових доповідей, публікація статей у збірниках за матеріалами всеукраїнських та міжнародних конференцій та участь у фахових олімпіадах. Організовуються і проводяться студентські конференції, круглі столи, наукові конкурси. Студенти заохочуються до відвідування відкритих лекцій, семінарів, практикумів, що проводяться авторитетними вітчизняними і закордонними вченими на тих чи інших факультетах і кафедрах різних ВНЗ Києва. Співробітники кафедри сприяють формуванню у студентів наукових зацікавлень, спрямовують їх на наукові розвідки, готують для можливості продовження освіти в аспірантурі університету.

Діють студентські наукові гуртки, орієнтовані на максимальне розкриття знань і здібностей студентства: «Соціологічний вимір», «Політологія» та «Actual problems of modern Ukraine: social and political aspect».

В планах гуртків на поточний навчальний рік:

 • соціологічні читання «Персоналії в соціології» до Дня соціолога;
 • участь у загальнонаціональному конкурсі в рамках Стипендіальної програми «Завтра.UA» фонду В. Пінчука;
 • Всеукраїнська олімпіада;
 • участь у наукових заходах: міжнародна студентська конференція «Політ-2017»;
 • участь в організації й проведенні міжвузівського круглого столу «Молодь як ресурс модернізаційної стратегії держави»;
 • проведення круглих столів та семінарів; написання рефератів та доповідей та їх активне обговорення; винесення кращих доповідей на студентські вузівські та міжвузівські конференції та студентські конкурси.

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: guman@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве