Кафедра соціології та політології є випусковою з підготовки фахівців освітніх ступенів «Бакалавр» і «Магістр» спеціальності 054 «Соціологія», освітньо-професійної програми «Соціологія» та «Соціологічна експертиза соціально-політичних процесів» і освітнього ступеня «Бакалавр» 052 «Політологія». Навчально-наукова діяльність кафедри орієнтується на потреби ринкової економіки у висококваліфікованих спеціалістах у галузі соціології. 

Завідувач кафедри: Хомерікі Олена Андріївна, доктор соціологічних наук (22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології), професор. 

Викладацький склад кафедри: 5 докторів наук, з них 3 професори, 8 кандидатів наук, з них 4 доценти. 

Наукова діяльність кафедри здійснюється за такими напрямами: соціологічна експертиза соціально-політичних процесів, соціологія транспорту. З 2010 року кафедра проводить щорічну всеукраїнську науково-практичну конференцію: «Актуальні проблеми сучасного суспільства в фокусі соціології». За результатами конференції видається збірник наукових праць. Наукова робота кафедри соціології та політології орієнтована також на пошук шляхів інтеграції України в європейський освітній простір, виявлення сутнісних рис сучасної освіти, аналізу шляхів забезпечення її якості та доступності. 

Студенти кафедри щороку беруть активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях; є лауреатами Всеукраїнських студентських олімпіад з соціології та політології (мають подяки, сертифікати, грамоти за кращі доповіді, за оригінальне вирішення наукової проблеми та ін.). Приймають участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з соціології та політології та національній програмі «ЗАВТРА.UA». 

Кафедра соціології створена за наказом Міністра освіти і науки України в березні 2000 року на базі реорганізованої кафедри соціально-політичних відносин і з квітня 2004 року функціонує як випускова кафедра. В 2005 році перші випускники кафедри соціології отримали дипломи магістрів та спеціалістів. 

З 21 січня 2013 року кафедру соціології очолює доктор соціологічних наук, професор Хомерікі Олена Андріївна. Особливо слід відмітити зміни, що відбулися на кафедрі, – вона не просто змінила свою назву, а якісно оновила навчальні плани, тематику навчальних курсів та проблематику наукових досліджень. З 2015 року кафедра має назву соціології та політології. 

Випускники отримують ґрунтовну підготовку в галузі суспільних наук, яка дозволяє їм працювати соціологами, здійснювати наукову та педагогічну діяльність, працювати в органах державного управління, авіатранспортних компаніях, засобах масової інформації, рекламних агентствах, центрах соціологічних досліджень, у інших установах та організаціях, де використовується соціальна інформація. 

При кафедрі соціології та політології створено студентські соціологічні та політологічний гуртки, метою яких є виявлення, підтримка та розвиток творчих наукових здібностей студентів, залучення їх до участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, олімпіадах та конференціях молодих науковців і студентів. 

З метою якісного забезпечення навчального та науково-практичного процесу кафедри соціології та політології Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій відповідно до сучасних світових норм і стандартів, впровадження соціологічної освіти студентів-соціологів (ІSOMAR), формування практичних умінь та навичок, необхідних для здійснення професійної соціологічної діяльності, а також згідно освітньо-професійних програм підготовки майбутніх фахівців авіаційної галузі створено навчальну лабораторію соціологічної експертизи соціально-політичних процесів, яка орієнтована на закріплення теоретичних знань студентів на практиці в реальних соціологічних дослідженнях.  


Структурні підрозділи:

У складі кафедри функціонує навчальна лабораторія соціологічної експертизи соціально-політичних процесів та методичний кабінет. 

В 2006 році при кафедрі соціології відкрито аспірантуру з наукової спеціальності 22.00.03 «Соціальні структури та соціальні відносини», куди можуть вступати випускники різних вищих навчальних закладів та здійснювати науково-дослідну роботу за обраними напрямками. 

З 2018 року відкрито аспірантуру та розпочато підготовку PhD, освітньо-наукового рівня доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю «Соціологія». 


Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: guman@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве