Науково-дослідна робота кафедри

Колектив кафедри працює над науково-дослідною держбюджетною темою № 34/12.01.10 «Інформаційне суспільство: його проблеми і перспективи у ХХІ столітті». Науковий керівник – завідувач кафедри філософії, доктор філософських наук, професор Дротянко Любов Григорівна. Виконавці – викладачі, аспіранти та здобувачі кафедри. Основними напрямками розробки даної теми є:

  • особливості комунікації в умовах інформаційного суспільства;
  • трансформаційні процеси в культурі інформаційного суспільства;
  • проблема розвитку науки в умовах інформатизації суспільства;
  • трансформації в освітньому полі інформаційного суспільства;
  • релігійні процеси в контексті інформаційного суспільства;
  • соціокультурні виклики медіа-дискурсу інформаційного суспільства.

Кафедра організує видання збірника наукових праць «Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія», що входить до переліку фахових видань, затверджених ВАК України. Індексується Google Scholar та Бібліографічною базою даних наукових публікацій «РИНЦ» (ліцензійний договір № 100-03/2013 від 05.03.2013).

Кафедра співпрацює з Інститутом досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва НАН України, з кафедрою філософії та соціології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, з кафедрами філософії і етнології та культурної антропології Університету ім. М. Коперніка (м. Торунь, Польща). Результатом співпраці є взаємні публікування наукових праць та проведення спільних наукових заходів – конференцій, «круглих столів», філософських читань тощо.

На кафедрі продовжує свою роботу докторантура та аспірантура, де навчаються аспіранти та здобувачі. Зокрема, в аспірантурі навчається 3 аспіранти:

Орденов С.С., тема: «Глобалізаційні трансформації правової свідомості суспільства: соціально-філософський аспект» Науковий керівник – доктор філософських наук, професор Дротянко Любов Григорівна;

Лукашенко М.В., тема: «Криза соціальності в інформаційному суспільстві (соціально-філософський контекст)» Науковий керівник – доктор філософських наук, професор Лях Віталій Васильович;

Кравченко О.І., Тема: «Культурні трансформації міста у постіндустріальну добу» .Науковий керівник – доктор філософських наук, професор Дротянко Любов Григорівна;

На кафедрі філософії, відповідно до рішення атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 26.09.2012, у 2014 році продовжила свою діяльність докторантура. Викладачі та здобувачі кафедри працюють над докторськими дисертаціями:

Литовченко І.В. Тема: «Інституалізація суспільства як предмет соціальної філософії». Науковий консультант – доктор філософських наук, професор Дротянко Любов Григорівна;

Матюхіна О.А. Тема: «Космос слов’янської міфології: логіко-методологічний аналіз». Науковий консультант – доктор філософських наук, професор Дротянко Любов Григорівна;

Фоменко А.М. Тема: «Інваріанти гуманізму: історико-філософський аналіз». Науковий консультант – доктор філософських наук, професор Лях Віталій Васильович;

Впродовж 2015-2016 н. р. докторантами, аспірантами та здобувачами кафедри філософії захищено 3 докторських та 2 кандидатські дисертації:

Ороховська Л.А. Тема: «Сучасна медіа культура та її вплив на масову свідомість». Науковий консультант – доктор філософських наук, професор Дротянко Любов Григорівна;

Ягодзінський С.М. Тема: «Соціокультурний потенціал глобальних інформаційних мереж». Науковий консультант – доктор філософських наук, професор Дротянко Любов Григорівна.

Харченко Ю.В. Тема: «Феномен політичного в бутті глобалізованого соціуму». Науковий консультант – доктор філософських наук, професор Дротянко Любов Григорівна;

Скиба І.П. Тема: «Інструментальне знання в контексті соціальної діяльності в інформаційному суспільстві». Науковий керівник – кандидат філософських наук, доцент Сластенко Євгеній Федорович;

Клешня Г.М. Тема: «Соціальний проект у епоху постмодерну». Науковий керівник – доктор філософських наук, професор Дротянко Любов Григорівна.

Викладачі кафедри беруть участь в організації та роботі Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Політ. Сучасні проблеми науки», організуючи секцію «Актуальні проблеми сучасного філософського знання».

На кафедрі проводяться засідання науково-методичних та методологічних семінарів аспірантів та здобувачів кафедри, метою яких є апробація дослідницьких проектів аспірантів та здобувачів кафедри філософії ННГМІ НАУ, обмін методологічним досвідом та розширення філософського світогляду.

Викладачами кафедри організовується та проводиться робота студентських наукових гуртків, проблемних груп, дискусійних клубів. Зокрема таких: наукового гуртка для магістрантів (керівники проф. Дротянко Л.Г., доц.. Ягодзінський С.М.); «Людина і духовність» (керівники доц. Скиба О.П., доц. Сідоркіна О.М., доц.  Пода Т.А., доц. Ченбай Н.А.); «Некласична західна філософія: видатні мислителі» (керівники доц. Шоріна Т.Г., доц. Каднікова Л.В., доц. Абисова М.А., доц. Мокляк Л.І.). 

 

Стан та перспективи міжнародної діяльності 

Кафедра філософії співпрацює з кафедрами філософії і етнології та культурної антропології Університету ім. М. Коперніка (Польща, м. Торунь). Іноземні науково-педагогічні працівники беруть участь у науковій діяльності кафедри. Зокрема доктор філософських наук, професор А. Гжелінський та доктор етнологічних наук, професор В. Ольшевський є членами редакційної колегії «Вісника Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія.» Також членом редакційної колегії «Вісника Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія» є доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту історії природознавства і техніки РАН (Росія) І.І. Мочалов. Викладачі кафедри філософії друкують свої статті в «Studia zhistorii filozofii» (м. Торунь), беруть участь у зарубіжних наукових конференціях. Зокрема у грудні 2015 року викладачі кафедри взяли участь у конференції «Cognitive Linguistics» що відбулася у м. Вроцлав, Польща.

У 2015 – 2016 роках кафедра філософії продовжувала роботу з налагодження міжнародної діяльності та зміцнювала контакти зі своїми зарубіжними колегами. Результатом даного співробітництва став друк 16 статей викладачів кафедри та викладачів-сумісників у польських наукових виданнях «Studia zhistorii filozofii» та «Sztuka leczenia»; російських «Журнале научных публикаций аспирантов и докторантов», «Молодой ученый», американському «American Journal of Social Science Research».

Викладачі і викладачі-сумісники кафедри були авторами та співавторами 4 монографій, виданих за кордоном, а також брали участь у 11 закордонних міжнародних конференціях.

Викладач кафедри доктор філософських наук, доцент Ягодзінський С.М. проходив стажування за програмою Міжнародного культурно-освітнього проекту «Kulturalno-Edukacyina wizyta do Europy» у Вищій школі управління та адміністрації (Wyższa szkoła zarządzania i administracji w Opolue, м. Ополє, Польща) та отримав сертифікат.

З метою розширення меж міжнародного співробітництва, підвищення рівня співпраці та зміцнення вже існуючих зв’язків кафедра філософії планує здійснити реєстрацію наукового журналу «Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія» в наукометричній базі даних Index Copernicus International. Збірник наукових праць «Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія» вже індексується бібліографічною базою даних наукових публікацій «РИНЦ» (ліцензійний договір № 100–03/2013 від 05.03.2013).

Задля встановлення взаємовигідної і плідної співпраці у сфері науково-освітньої та інноваційної діяльності в рамках договору про співпрацю Національного авіаційного університету з Опольським університетом (Польща), кафедра філософії планує встановити тісне співробітництво з кафедрою філософії історико-педагогічного факультету для створення сприятливих умов щодо використання наукового потенціалу науково-педагогічних співробітників сторін-партнерів.

Усвідомлюючи необхідність розширення міжнародного науково-технічного співробітництва НАУ, кафедра філософії запропонувала викладачам, здобувачам та аспірантам  кафедри друкувати статті у науково-теоретичному журналі «Evropský filozofický ahistorický diskurz» (Європейський філософський та історичний дискурс) (Чеська республіка), збірнику «JournalL`Association 1901 SEPIKE» (Німеччина), польському науковому виданні «Studiazhistoriifilozofii» та «Sztukaleczenia» тощо.

Адреса факультету:

03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,
корпус 8, поверхи: 6-15

Деканат:

к. 8-807, тел.: +38 (044) 406-70-36,
ел. пошта: guman@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве